ANBI STATUS

Stichting Siddhant – Radio Sangam is door de belastingdienst per 1-1-2014 erkend en aangemerkt als (Algemeen Nut Beogende Instelling) ANBI en is als goed doel geheel vrijgesteld van betaling van schenkingsbelasting.

Contactgegevens: Stichting Siddhant – Radio Sangam, Weimarstraat 86, 2562 HA Den Haag, tel: 070/3646662, Email: info@radiosangam.fm, Website: www.radiosangam.fm

RSIN/Fiscaalnummer: 8076.32.983

Doelstelling actuele beleidsplan: De algemene doelstelling van Radio Sangam is het verzorgen van uitzendingen op de Haagse kabel ten behoeve van de eigen Hindostaanse Nederlands Surinaamse culturele achterban met een groot aantal vaste luisteraars en het bevorderen van de (her)integratie, participatie, emancipatie, zelfrealisatie en diversiteit. Daarbij streeft de stichting naar een rechtvaardiger samenleving op lokaal en regionaal niveau. Om zowel in het sociaal cultureel en maatschappelijke werkveld als daarbuiten het benodigde vertrouwen te kunnen wekken, werkt stichting Siddhant nauw samen met diverse stichtingen. Door deze samenwerking geven de stichtingen te kennen de doelstellingen en de activiteiten van stichting Siddhant te onderschrijven en waar mogelijk te willen ondersteunen bij de realisering van de doelstellingen. De Statuten en het beleidsplan zijn via onze mail op te vragen.

Statutaire bestuurssamenstelling: M.S. (Feroz) Aliahmad (voorzitter/omroeper), A. (George) Banarsi (penningmeester/omroeper),R.(Roël) Bechoe (secretaris/omroeper), Z.(Zahid) Aliahmad (omroeper), G.(Galied) Aliahmad (omroeper).

Beloningsbeleid: Geen. De vrijwilligers van de Stichting krijgen geen structurele beloning voor werkzaamheden en/of onkosten (zeker geen salaris). Het toekennen van een vrijwilligersvergoeding, zoals deze bestaat volgens de regels van de Belastingdienst, kan eventueel voorkomen op individuele basis en is niet structureel.

Doelstelling/activiteiten: Stichting Siddhant heeft ten doel het bevorderen van de maatschappelijke participatie van Surinaams-Nederlandse burgers in de Nederlandse samenleving en de daarin voorkomende instellingen alsmede het bieden van een positief referentiekader dat cohesieversterking genereert in een pluriforme omgeving. Aan de programmaraden en exploitant geven wij verplicht alle informatie over onze jaarlijkse activiteiten en samenwerkingsverbanden. De doelen bereiken wij door het uitzenden van multi media omroepprogramma’s bestemd voor met name jongeren en ouderen en het meehelpen bevorderen van kansarme projecten. Het bestuur vergadert iedere zondagochtend.

Financiële verantwoording: Wij publiceren vanaf 2015 de jaarlijkse balans op deze website en indien u vragen heeft over de financiën van onze Stichting, neemt u dan gerust contact met ons op.

Verwachte financiële beeld 2017

Baten:
> Omzet 13.563
> Donaties 9.349
Totaal: 22.912

Lasten:
> Huisvestingkosten 16.300
> Kilometervergoeding 0
> Kantoorkosten 6.300
> Algemene kosten 5.841
> Rente 0
Totaal: 28.441

Diverse baten en lasten 0

Resultaat (negatief) -5.529